ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยนมุมคิด ใช้ชีวิตกับ Cashless Society" วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio