ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ที่ออกจากมหาวิทยาลัยและยังไม่ได้รับเงินสะสมคืนจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ให้มาติดต่อเพื่อขอรับเงินสะสมคืน (หมายเหตุ หากบุคลากรท่านใดรู้จักสมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เจ้าตัวทราบและให้มาติดต่อขอรับเงินคืนที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ )