โครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4)
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา (รวมกว่า 80,000 บาท) ส่งผลงานได้ถึง 1 พฤษภาคม 2562
น้องๆคนไหนพร้อมแล้ว มาอ่านรายละเอียดด้านล่างกันเลย
https://www.facebook.com/plibai.tei/posts/1629563303856501

✨✨กลับมาอีกครั้ง ! กับกิจกรรมดีๆ ✨✨
ในโครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4)
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา (รวมกว่า 80,000 บาท)
น้องๆคนไหนพร้อมแล้ว มาอ่านรายละเอียดด้านล่างกันเลย
😁😁 ทุนการศึกษา โล่ และใบประกาศเกียรติคุณรอน้องๆ อยู่นะคะ 🤩🏆

1. ระดับประถมศึกษา
1.1 สร้างสรรค์ภาพวาด ในหัวข้อ Say No Plastic พร้อมตั้งชื่อภาพและคำอธิบายสั้นๆ
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6

2. ระดับมัธยมศึกษา
2.1 มัธยมศึกษาตอนต้น สร้างสรรค์ภาพถ่าย (ไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์และเทคนิคการแต่งภาพ)
ในหัวข้อ Reusing Plastic โดยนำเสนอภาพถ่ายของการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ ๆ ขึ้นมาจากขยะพลาสติกให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง (ไม่ว่าจะทำขึ้นเองหรือที่ไปพบเห็น) พร้อมตั้งชื่อภาพ และคำอธิบายสั้น ๆ

2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างสรรค์ภาพถ่าย (ไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์และเทคนิคการ
แต่งภาพ) ในหัวข้อ Impacts of Plastic Waste โดยสื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติกในพื้นที่ต่างๆ เช่น ระบบนิเวศ ชุมชน พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคำอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6

3. ระดับอุดมศึกษา
3.1 สร้างสรรค์ภาพ Infographic ในหัวข้อ How to Break Free from Plastic
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีที่ 1-4

กติกาการส่งผลงานภาพวาด สำหรับระดับประถมศึกษา
1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
2. ระบุหัวข้อส่งประกวด เขียนชื่อภาพ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ตามหัวข้อที่ส่งประกวด (Concept Idea) พร้อมชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน และระดับชั้นที่กำลังศึกษา ไว้ด้านหลังภาพที่ส่งเข้าประกวด (ถ้าข้อมูลไม่ครบตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด)
3. ขนาดของผลงาน 16 x 24 นิ้ว (A2) สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
4. ไม่จำกัดเทคนิคในการวาด และใช้สีได้อย่างอิสระ
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดๆ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการลอกเลียนจากศิลปินท่านอื่น
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. 1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน
รางวัลสำหรับระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการส่งผลงานภาพถ่าย สำหรับระดับมัธยมศึกษา
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือ Smart Phone ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
4. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ (ปรับค่าแสง ค่าสี)
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
• เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย
หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใด ๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
7. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. 1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน ส่งผ่านทาง email หรือ Facebook
รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 2,000 บาท (Popular Vote)
รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 2,000 บาท (Popular Vote)

กติกาการส่งผลงาน Infographic สำหรับระดับอุดมศึกษา
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ขนาดภาพ 2480 x 3508 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
• เป็นผลงานที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย
หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใด ๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าผลงานดังกล่าวไม่เป็นตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. 1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน ส่งผ่านทาง email หรือ Facebook
รางวัลระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กำหนดการ
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตัดสินและประกาศผล ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
___________________________________________
ภาพวาดส่งผลงานได้ที่ : วารสารผลิใบ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 จ่าหัวเรื่อง “YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST” สอบถาม 0 2503 3333 ต่อ 534
ภาพถ่ายและ infographic ผลงานที่ : plibai.book@gmail.com หรือ inbox ผลิใบ fanpage หรือ inbox ผลิใบ สื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ที่ออกจากมหาวิทยาลัยและยังไม่ได้รับเงินสะสมคืนจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ให้มาติดต่อเพื่อขอรับเงินสะสมคืน (หมายเหตุ หากบุคลากรท่านใดรู้จักสมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เจ้าตัวทราบและให้มาติดต่อขอรับเงินคืนที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ )