ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกีTurkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4) ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา (รวมกว่า 80,000 บาท) ส่งผลงานได้ถึง 1 พฤษภาคม 2562