รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"