ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปะศาสตร์  ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ มาแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษและนำชมวิดีทัศน์  วันที่ 30 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)