รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณานวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2521- 2565  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 แนวทางการดำเนินการกรณีดอกเบี้ยนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว : พศิน)