มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร” จ.นครนายก โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนกบินทร์บุรี และโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จ.สระแก้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนศึกษาต่อสำหรับการมีงานทำในอนาคต ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.00-15.30 น.