วันที่ 30 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง