ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4(25)/2562 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งพนักงานสายปฏิบัติงานของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …, (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ค่าตอบแทนสายบริหารของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. …, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษด้านการเงิน-ด้านการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 ฯลฯ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต