ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ