ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในห้องแม่ข่ายหลัก จำนวน ๘๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)”