ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562

แบบเสนอประวัติและข้อมูล ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำศาลานั่งพักคอย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา