ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร และสถานที่ ศูนย์เดิม ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์เครื่องช่วยสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง