นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประกอบด้วยทีม Shabu @ Home Trang Delivery รับรางวัลชมเชยพร้อมประกาศนียบัตร และทีม SMART TRAINER ได้รับประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ชารินี ใจเอื้อ อาจารย์อินทิรา ไพรัตน์ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว อาจารย์เจนจิรา หวังหลี และอาจารย์ธระวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมการแข่งขัน “Tourism Quiz Challenge”