นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย และอาจารย์วิวินท์ ปุรณะ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน จากผลงาน “เครื่องนวดอุ่น กระตุ้นไหลเวียนเลือด” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่  2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2562
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม