ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 2(7)/2562  มีวาระสำคัญ เรื่อง การรับนักศึกษาจีน รหัส 62  รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านต่างประเทศสายวิชาการ รายงานความคืบหน้าระบบบริหารการศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสํานักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

มสด. ลงพื้นที่โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก
นักศึกษาหลักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนำเสนอผลงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)