ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ประสานงานจากทุกคณะตามโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก ลงพื้นที่เพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานกับผู้แทนภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวัน พัฒนาการจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านชุมชนไทยเวียง รวมทั้งสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ชุมชนไทยเวียง หมู่ที่ 1 ต.ศรีนาวา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์” ครั้งที่ 5
มสด.จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 2(7)/2562