มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์” ครั้งที่ 5 จัดโดยโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมระดมความคิดเห็นและเตรียมความพร้อม โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
มสด. ลงพื้นที่โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก