ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 4(97)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมระดมความคิดเห็นและเตรียมความพร้อม โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019