ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2562 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานการจัดทำวารสารในเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการเขียนโครงการและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร1 ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
กองกฎหมาย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(97)/2562