มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค.) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ประสบผลสำเร็จจากการกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ได้นำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และจำหน่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเสริม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชน ที่มาร่วมงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ มอบโล่ และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีการจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Executive Summary) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต  หลักสูตรกฎหมายและการจัดการธุรกิจ
สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562