บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน  (Executive Summary) ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ เป็นประธาน ในการประชุม หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกฎหมายและการจัดการธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดโครงการสัมมนา “เปลี่ยนมุมคิดใช้ชีวิตกับ Cashless Society”
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มสด. ร่วมงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”