ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจ้างเหมาบริการงาน Re-Start และ Set Up ระบบดับเพลิง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเอกสารประกวดราคาซื้อ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย, ระบบเครือข่ายไร้สาย,และระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษานครนายก,ลำปาง