ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อโฆษณาและสัมภาษณ์ เพื่อประชาสมพันธ์ใน นิตยสาร ๒๔๗ City Magazine ฉบับวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Based Learning : Latest trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเล่น"