กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ในหัวข้อ “การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน (Level 2)”
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ “ชำนาญการ” แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

Click : การเขียนเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับพนักงาน ม.สายสนับสนุน

สํารองที่นั่งการอบรมผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ที่  http://sduthelink.dusit.ac.th

ศูนย์ฯ ตรัง จัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 62 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย