สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วง 5 ปี-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี-ประชุมคณะรัฐมนตรี 22 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Distance Learning Research and Innovation for a Digital Society ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช