ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี-ประชุมคณะรัฐมนตรี 22 มกราคม 2562

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของประเทศไทย-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วง 5 ปี-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี