ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย, ระบบเครือข่ายไร้สาย,และระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษานครนายก,ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจ้างเหมาบริการงาน Re-Start และ Set Up ระบบดับเพลิง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง