ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสื่อโฆษณาและสัมภาษณ์ เพื่อประชาสมพันธ์ใน นิตยสาร ๒๔๗ City Magazine ฉบับวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง