ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR 2019-สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเอ็นดูเคชั่น

ประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรมเชีย พลัส ครั้งที่ี 9-บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของประเทศไทย-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี