กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน (Level 2)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement”