นักวิจัย มสด. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สารดับเพลิงจากเมล็ดยางพารา”
มสด. ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561