คลินิกให้คำปรึกษา Work Manual บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ MSDU ปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึก