กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “คลินิกให้คำปรึกษา Work Manual” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ซึ่งจะมีรอบการจัดอบรมอีกครั้งในวันที่ 5 , 13 และ 15 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-244-5153  โดยไม่มีค่าใช่จ่าย/รับจำนวนจำกัด ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี )
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทำงานสำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย