หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี ) พ.ศ. 2562 ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, ดร.สุพรรัตน์ ลัตตธนชัยภัทร, ดร.สยมพร ทองเนื้อดี, คุณกรรณิการ์ บารมี และคุณสุพินยา สร้างทอง เข้าร่วมกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการวิพากษ์ในครั้งนี้ ในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ 

กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(66)/2562
กองบริหารงานบุคคล มสด. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน