รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถือเป็นคณะที่มีหลักสูตรเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้กำหนดให้คณาจารย์ผู้สอน มีคะแนน TOEIC 960 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 แต่ไม่ใช่เรื่องยาก  หากคณาจารย์มีความตั้งใจ ดังนั้น คณาจารย์มีศักยภาพด้านภาษาที่เข้มแข็งแล้ว จะส่งผลถึงบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมย้ำเรื่องการสื่อสาร เชื่อมโยงงานกันระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หรือแม้แต่ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ นอกเหนือจากงานเดิมที่ทำอยู่ โดยคำนึงถึงความสามารถที่หลากหลายของนักศึกษา  เมื่อจบแล้วสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมบุคลากร คณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
การประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มสด. (สายวิชาการและสายสนับสนุน)