ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์