ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา เพื่อคัดเลือกโครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ EEC แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำชาวบ้านในระดับท้องถิ่น-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี