หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและการจัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งภายในงานมีการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูพี่เลี้ยง และเยี่ยมชมนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา      ชั้นปีที่ 5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Macro Horeca Challenge 2019