ผศ. ดร. ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561