หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม HRM SDU สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” โดยได้รับเกียรติจากอาจารจิรฐา อัคนิทัต ประธานกรรมการบริษัท ไชนิ่งคอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  

การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ครั้งที่ 2/2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทำงานสำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 2 “พัฒนาชุดกิจกรรม สู่การทำงาน”