ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SDU Smart Game 2019 ขยายวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562