ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน-สภาคณบดีคณะสถาปัตกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปะจำปี พ.ศ.2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์