ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

สวนดุสิตในสื่อมวลชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดแนวคิด สร้างห้องสมุคคู่กับกาแฟ
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา