เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป-สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ภาวะผู้นำและการจัดการเชิงนวัตกรรมในยุคดิจิทัล (Innovative Leadership and Management in Digital Age)-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปะจำปี พ.ศ.2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา