ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัดจานแบบประณีตศิลป์
สวนดุสิตในสื่อมวลชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดแนวคิด สร้างห้องสมุคคู่กับกาแฟ