รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา2561 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination