คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน SDU STARTUP CAMP 2019 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดโทร 0 2244 5701
สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัดจานแบบประณีตศิลป์