คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "Reflective Learning"
สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัดจานแบบประณีตศิลป์