คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF) ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเล่น"
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนจริงสำหรับการฝึกช่วย ชีวิตชั้นสูงครบวงจร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง